Avaleht » Dokumendid » Kooli vastuvõtu tingimused ja kord Prindi  
Dokumendid
Arenguvestlus
Aruanded
Ettekirjutused
Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Lapsevanema taotlused
Õpilaspileti vormistamise kord
Kodukord
Kiigemetsa Kooli töökorralduse reeglid
Tuleohutusjuhend 2009
Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kord
Kiigemetsa Kooli õpilasreeglid
Kiigemetsa Kooli põhimäärus
Kiigemetsa Kooli dokumentide loetelu
Hankeplaan
Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
Kiigemetsa Kooli hankekord
Kiigemetsa Kooli teabehalduse kord
Kiigemetsa kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
Palgajuhend
    

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

 

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

 

Kiigemetsa Kooli vastu võtu tingimused ja kord

Võttes aluseks Riigikogu poolt 9.06.2010. a vastu võetud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 27 ning haridus- ja teadusministri 19. 08. 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 3

 

Õpilase kooli vastuvõtmine:

 

1.  kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem kooli vastuvõtu taotlus (KLÕPSA SIIA)
2.  sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3.  vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte*;
4.  ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

5.  nõustamiskomisjoni otsuse;

6.  ühest koolist teise üleminekul lisaks eelnevatele järgmised dokumendid:
            1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
            2) väljavõte õpilase tervisekaardist;
            3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta

                kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
            4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või hinnetelehe

               jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi

               kestel.

7. foto õpilaspiletile mõõtudega 4x3 cm

 

* Sisseastuja vanem ei pea lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral.

 

**Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Educ

 

 

»
Avalduse vorm

Uudised   
Kodulehe loomine www kujundamine