Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Kiigemetsa Kooli vastu võtu tingimused ja kord 

Võttes aluseks Riigikogu poolt 9.06.2010. a vastu võetud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 27 ning haridus- ja teadusministri 19. 08. 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 3, Haridus- ja teadusministri 25. veebruari 2009. a määrus nr 30 „Kiigemetsa Kooli põhimäärus“ § 13
 
 
Õpilase kooli vastuvõtmine:
 
1.  kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem kooli vastuvõtu avalduse;
2.  sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3.  vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte*;
4.  ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5.  nõustamiskomisjoni otsuse;
6.  ühest koolist teise üleminekul lisaks eelnevatele järgmised dokumendid:
            1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
            2) väljavõte õpilase tervisekaardist;
            3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta
                kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
            4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või hinnetelehe
               jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi
               kestel.
7. foto õpilaspiletile mõõtudega 4x3 cm
 
* Sisseastuja vanem ei pea lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral.
 
**Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).
»
Avalduse vorm