Avaleht » Huvitöö Prindi  
Huvitöö
Ringid
Üritused
Sõpruskool
    

Huvitöö

 
2022/2023 õppeaastal tegutsevad huvialaringid
Huviringides saavad õpilased omandada eluks vajalikke oskusi ja teadmisi. Huvialaringid
toetavad kooli õppe – ja kasvatustöö eesmärkide täitmist ja saavutamist.
Kõik huvialaringid on õpilastele tasuta.
EMAKEELERING
Õpilaste keeleoskuse rikastamine, tekstide tõlgendamine ning esitamine. Õpilaste huvi
äratamine lugemise vastu. Emakeeleringis toetatakse õpilaste õiget keelekasutust, arendatakse
esinemisoskust ja -julgust.
KANGARING
Õpilased tutvuvad ühe vanima käsitööliigiga - kangakudumisega, mis on toetab õpilase loovust.
Õpilane omandab teadmisi kangakudumisest, värvide sobitamisest ning vajalikest
töövahenditest. Kudumisel arendatakse õpilase silmade, jalgade ja käte koostööd, materjalide
kokku sobitamise oskust ja ilumeelt ning praktilisi töö võtteid ja oskusi.
LOODUSMATKARING
Aktiivset liikumist soodustav huvialaring loodushuvilistele õpilastele. Võimalikult palju
liigutakse õues ja püütakse märgata millised on muutused looduses-taevas erinevatel
aastaaegadel. Harrastatakse sportlikke tegevusi: välijõusaal, discolf, suusatamine, kelgutamine.
Suure vihmasaju korral uuritakse matkatarkusi ja loodust raamatute ja IT vahendite kaasabil.
Praktilisi oskusi rakendatakse loodusmatkal.
LOOVTEGEVUSTE RING
Ringis on peamine praktiline tegevus, uudishimu tekitamine mitmete tehnika vahendusel ja
seejuures oma isikupära säilitamine. Õpitakse ohutuid ja otstarbekaid töövõtteid, et olla leidlike
erinevate materjalide kasutaja. Huvialaring arendab oskusi ja teadmisi terviklikult, võimaldab
loovusel areneda vastavalt eale ja võimekusele ning kogeda töörõõmu. Huvialaring loob
õpilasele võimaluse olla loominguliselt julge ja enesekindel inimene.
MUUSIKARING
Muusikaringi eesmärk on süstida lastesse rõõmu muusikast ja musitseerimisest, mängida ja teha
kaasmängu laulule erinevate rütmipillidega. Laulmisel pööratakse tähelepanu diktsioonile ning
õpitakse laulma nii valjult kui vaikselt. Muusikaringis arendatakse häält ja mälu,
esinemisoskust ja –julgust ning koostööd.
PUUTÖÖRING
Huvialaring annab üldteadmisi puidust, kui tarbematerjalist, arendab õpilaste tehnilist taipu,
loovust, ilumeelt, käelist osavust, analüüsi- ja mõtlemisvõimet. Muudab õpilaste vaba aja
huvitavaks ja kasulikuks. Õpitakse kasutama koolis olevaid elektrilisi ja käsitööriistu,
valmisttakse suveniire ja ka lihtsaid puidust esemeid.
ROBOOTIKARING
Robootika ringis arendame loovust, loogilist mõtlemist, käelist osavust ja tehnilist taipu.
Läbi mängu ja lihtsate juhiste saame selgeks mehaanika ja programmeerimise põhitõed.
Õpime, kuidas panna lihtsa vaevaga asjad liikuma, rääkima ja rattad pöörlema. Kasutades
selleks oma fantaasiat, teadmisi ja ideid.
SPORDIRING
Õpilasi suunatakse aktiivsele liikumisele, et äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi
sportimise vastu. Huviringis toimub erinevate spordialade kaasabil laste ja noorte mitmekülgne
areng. Arendatakse koordinatsiooni, liikumisaparaadi võimekust, head rühti, loogilist
mõtlemist, sportlikku võimekust, meeskonnatöö oskusi. Spordiringis õpitakse läbi mänguliste
tegevuste kinni pidama viisakus- ja mängureeglitest.
TANTSU-MÄNGURING
Tantsu-mänguringis õpime läbi mängu erinevaid tantsude põhisamme. Harjutame
rütmitunnetust, mängides erinevaid rütmimänge. Mängime toredaid laulu- ning ringmänge.
Arendame lapse liikuvust ning painduvust, rütmitunnetust ja esinemisjulgust.
Õpime tantsukavasid kooliüritustel esinemiseks. Tants on rõõm!
Uudised   
Soodsad kodulehed Soodne koduleht